Kwaliteit

Onze kwaliteit

Visie en Beleid

Wij zijn een organisatie voor professionele kinderopvang. Wij bieden opvang aan kinderen van 6 weken t/m 12 jaar. Kinderopvang Kiekeboe begeleidt kinderen in hun totale ontwikkeling. De leidsters zijn erop gericht kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige, sociale mensen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en hun omgeving. Kinderopvang Kiekeboe is binnen en buiten zodanig ingericht dat de kinderen de maximale ruimte krijgen om op allerlei manieren te bewegen, te spelen en zich te ontwikkelen.
Er wordt een zekere vrijheid geboden maar begrensd door omgangsvormen, normen en waarden.
Het werken met kinderen vereist deskundigheid en een pedagogische visie. Lees in ons pedagogisch beleid (hyperlink naar pedagogisch beleid) met welke opvattingen onze leidsters omgaan met de kinderen.

Kinderopvang Kiekeboe is geworteld in Almere en biedt opvang voor alle kinderen. Als kinderopvang proberen wij zoveel mogelijk een bijdrage te leveren aan onze maatschappij.

Voor de kinderopvang betekent dit het volgende:

 • Kinderen groeien op in onze kleurrijke stad; ongeacht afkomst of ontwikkelingsniveau komen zij bij ons om met elkaar te spelen en plezier te maken. Onze opvang draagt aantoonbaar bij aan hun ontwikkeling.
 • Spelen, ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen, signaleren en het bieden van opvang zijn voor ons het belangrijkst. Met ouders en partners werken wij nauw samen. Onze kenmerken: aandacht en ruimte voor verschillen in opvoedstijl en culturele achtergrond. Wij beschouwen onszelf als partner in de opvoeding van de kinderen die aan ons toe vertrouwd worden.
 • De samenleving wordt gevormd door alle bewoners in de stad: van het jongste kind tot de oudste bewoner. Wij vinden het belangrijk om te investeren in het jonge kind. Dit doen wij samen met ouders met als doel jonge kinderen in de voorschoolse periode, optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.
 • In relatie tot de kwetsbare kinderen en gezinnen in de samenleving speelt ons werk een belangrijke rol in begeleiden van deze kinderen naar de kinderopvang en door ons aanbod van begeleidingsprogramma’s aan huis.

Basisdoelen

Met de invoering van de wet kinderopvang is het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang goed gewaarborgd. Jaarlijks wordt door middel van een intensieve controle door de GGD en de brandweer toegezien op naleving van de kwaliteitseisen. In het pedagogisch beleid van Kinderopvang Kiekeboe staat het kind en zijn ontwikkeling centraal.

Hierbij krijgt ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen naar eigen zelfstandigheid. Kinderopvang Kiekeboe wil de totale ontwikkeling van het individuele kind evenwichtig stimuleren, met respect voor de eigen ontwikkeling. De vier pedagogische basisdoelen voor opvoeding zijn de uitgangspunten van Kinderopvang Kiekeboe.

Deze omschrijven datgene wat kinderen nodig hebben. Deze 4 basisdoelen zijn:

Emotionele veiligheid

Binnen Kinderopvang Kiekeboe bieden we een veilige basis en ‘thuis’ waarin kinderen de ruimte krijgen, zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

Persoonlijke competenties

Binnen Kinderopvang Kiekeboe stimuleren we kinderen, ze voldoende ruimte, de kans om kennis-vaardigheden op te doen en persoonskenmerken te ontwikkelen; zoals taal, denken, het vermogen zelf problemen op te lossen, creativiteit en fantasie.

Sociale Ontwikkeling

We bevorderen het contact tussen de kinderen onderling en met de leidsters en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden.

Waarden en normen

Binnen Kinderopvang Kiekeboe leren kinderen respect vol met elkaar om te gaan. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Bij Kinderopvang Kiekeboe krijgen kinderen de kans en ruimte, om te groeien in de multiculturele samenleving. Binnen Kinderopvang Kiekeboe zijn alle kinderen van alle culturen bij ons van harte welkom. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met levensbeschouwing en achtergrond van de cultuur waartoe zij behoren.

VVE Methode

Binnen onze voorscholen en  kinderdagverblijven werken we met de Piramide methode. Dit is een methode voor vroeg en voorschoolse educatie.

Piramide: methode voor vroeg- en voorschoolse educatie

Wij zijn gecertificeerd in het voorschoolse educatieprogramma “Piramide”.
De Piramide methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een betere start kunt u ze niet geven!

Deze educatieve methode is voor alle jonge kinderen:

 • Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen.
 • Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten.
 • Is het meest gebruikte VVE-programma, ontwikkeld door CITO
 • Is al sinds 1996 een groot succes.

Piramide: het meest gebruikte VVE-programma
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het doel is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. De methode voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma’s voor jonge kinderen. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen.

Hoe werkt Piramide?
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs de uitdagende activiteiten van Piramide maakt dit tot een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Kunstzinnige ontwikkeling
 • Ontwikkeling van de waarneming
 • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

 

Beleidsplannen & GGD rapporten per vestiging

Iedere vestiging van de peuterspeelzaal heeft een eigen pedagogisch werkplan. Daarin staat hoe we met de kinderen omgaan, het spelen, leren, enzovoort.

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang hebben elk een eigen pedagogisch beleidsplan.
De plannen vindt u op de pagina van het kinderdagverblijf, bij de betreffende BSO en peuterspeelzaal pagina’s en in de buttons hieronder. Ook zijn de plannen op de verschillende locaties in te zien.

De Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) voert regelmatig inspecties uit op de kinderopvanglocaties om te controleren of zij zich aan de landelijke regels houden. U kunt de inspectierapporten per vestiging downloaden via de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) www.landelijkregisterkinderopvang.nl en via de buttons hieronder.

Pedagogisch coach en beleidsmedewerker

Kinderopvang Kiekeboe acht het van groot belang dat er sprake is van een goede pedagogisch kwaliteit binnen de kinderopvang en werkt om deze reden met een pedagogisch beleidsmedewerker en coach, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de pedagogisch medewerkers en het schrijven van het pedagogisch beleidsplan.

Bij Kinderopvang Kiekeboe hebben we HBO coaches werkzaam en voor de voorscholen tevens ook gemeentelijke VVE HBO coaches . Deze pedagogisch coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De coach helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Ze stellen zelf een coachingsplan op of helpen een ander met het opstellen daarvan, met als doel de medewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Ze dragen bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties).Het bevorderen van deskundigheid en professionele vaardigheden van pedagogisch medewerkers zodat de kwaliteit van hun werkzaamheden met de kinderen op de groepen verbetert. Elke opvangorganisatie moet per 1 januari 2019 een pedagogisch coach in dienst hebben die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid en het coachen en begeleiden van de medewerkers tijdens hun werkzaamheden.

De pedagogisch coach van Kinderopvang Kiekeboe levert een bijdrage aan de totstandkoming en invoering van pedagogisch beleid. De pedagogisch coach geeft beleidsmatige adviezen en schrijft het beleid, waardoor werkinstructies en protocollen van kinderopvang Kiekeboe geoptimaliseerd en geëvalueerd worden. Zij ondersteunen en coachen de pedagogisch medewerkers bij het uitdragen van de pedagogische visie en het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach implementeert dit beleid naar concrete situaties op de groep en coacht “on the job” de pedagogisch medewerkers en signaleert ontwikkelingen, knel- en verbeterpunten. De pedagogisch coach- zorgt voor verbetering van de didactische en pedagogische kwaliteiten op de werkvloer en daarmee aan de ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch coach ontwikkeld richtlijnen om de kwaliteit van kinderopvang Kiekeboe te meten en pedagogisch medewerkers te trainen. Het doel is dat de medewerkers vaardigheden mee krijgen om optimaal hoogwaardig kwaliteit te leveren op de werkvloer.

De pedagogisch beleidsmedewerker en coach is gediplomeerd conform CAO kinderopvang.

Hoeveel uren moet een pedagogisch beleidsmedewerker minimaal worden ingezet:

Dit hangt af van het totaal aantal fte pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra. Om de verplichte ureninzet te berekenen, is een rekentool ontwikkeld. De volgende rekenregel is van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Volgens de cao staat 36 uur per week gelijk aan één fte. De peildatum voor het aantal fte is 1 januari van elk kalenderjaar. Medewerkers die flexibel worden ingezet tellen ook mee. Op de peildatum wordt gekeken naar de gemiddelde inzet die zij de afgelopen 3 maanden hebben gehad. Op locatie is het gehele pedagogisch coachplan in te zien met daarin de aantal uren waarvoor de pedagogisch coach voor dat jaar wordt ingezet.

33Drie-uursregeling Kinderdagverblijf

Op een aantal vastgestelde momenten op de dag mag er worden afgeweken van het beroepskracht kind ratio. Dit betekent dat er tijdelijk minder pedagogisch medewerkers ingezet mogen worden waarbij in ieder geval minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig dient te zijn. In de ochtend en de middag zijn er minder kinderen aanwezig en gedurende het slaapmoment zijn er tevens minder kinderen aanwezig waardoor minder kinderen actieve aandacht nodig hebben van de pedagogisch medewerkers.

Bij een openingstijd van 10 uur of langer mag er maximaal drie uur worden afgeweken van het BKR, de zogeheten drie uurs regeling.

De regeling treedt in werking zodra een pedagogisch medewerker meer dan het toegestane aantal kinderen in haar eentje opvangt. In de kind planning wordt bijgehouden wanneer kinderen binnenkomen en wanneer zij naar huis gaan, hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wanneer er van het BKR wordt afgeweken.

Als blijkt dat we meer dan drie uur af gaan wijken volgens de BKR op een dag (incl. de pauzes), wordt het rooster incidenteel of structureel aangepast, naar gelang de situatie.

Op het moment dat de drie-uursregeling in werking is getreden en er slechts één PM’er in het pand is, zorgen we er altijd voor een tweede volwassene die aanwezig is in het pand bv een stagiaire (18+) of de leidinggevende.

Tijdens onderstaande tijden wordt er afgeweken van de BKR, buiten deze tijden wordt er niet afgeweken van het BKR, de kinderopvang is geopend van 7.00-18.30.

 

Dag Afwijken ochtend Afwijken middag Afwijken avond
Maandag 12:30-14:30 16:30-17:30
Dinsdag 12:30-14:30 16:30-17:30
Woensdag 12:30-14:30 16:30-17:30
Donderdag 12:30-14:30 16:30-17:30
Vrijdag 12:30-14:30 16:30-17:30

 

De drie uurs regeling wordt ieder drie maanden geëvalueerd en indien nodig (in overleg met de O.C) aangepast. Indien de regeling wordt aangepast worden ouders ten alle tijden doormiddel van een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de vernieuwde regeling.

Drie-uursregeling Buitenschoolse opvang

Op een aantal vastgestelde momenten op de dag mag er worden afgeweken van het beroepskracht kind ratio. Dit betekent dat er tijdelijk minder pedagogisch medewerkers ingezet mogen worden waarbij in ieder geval minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig dient te zijn. In de ochtend en de middag zijn er minder kinderen aanwezig waardoor minder kinderen actieve aandacht nodig hebben van de pedagogisch medewerkers.

Bij een openingstijd van 10 uur of langer mag er maximaal drie uur worden afgeweken van het BKR, de zogeheten drie uurs regeling. Op schooldagen geld dat er een half uur van de BKR afgeweken mag worden per dag

De regeling treedt in werking zodra een pedagogisch medewerker meer dan het toegestane aantal kinderen in haar eentje opvangt. In de kind planning wordt bijgehouden wanneer kinderen binnenkomen en wanneer zij naar huis gaan, hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wanneer er van het BKR wordt afgeweken.

Als blijkt dat we meer dan drie uur af gaan wijken volgens de BKR op een dag (incl. de pauzes), wordt het rooster incidenteel of structureel aangepast, naar gelang de situatie.

Op het moment dat de drie-uursregeling in werking is getreden en er slechts één PM’er in het pand is, zorgen we er altijd voor een tweede volwassene die aanwezig is in het pand bv een stagiaire (18+) of de leidinggevende.

Tijdens onderstaande tijden wordt er afgeweken van de BKR, buiten deze tijden wordt er niet afgeweken van het BKR, de kinderopvang is geopend van 7.00-18.30.

 

Dag Afwijken ochtend Afwijken middag Afwijken avond
Maandag 15:00-15:30
Dinsdag 15:00-15:30
Woensdag 15:00-15:30
Donderdag 15:00-15:30
Vrijdag 15:00-15:30

 

Tijdens onderstaande tijden wordt er afgeweken van de BKR gedurende vakantie en studiedagen, buiten deze tijden wordt er niet afgeweken van het BKR, de kinderopvang is geopend van 7.00-18.30.

 

 

Dag Afwijken ochtend Afwijken middag Afwijken avond
Maandag 13:00-15:00
Dinsdag 13:00-15:00
Woensdag 13:00-15:00
Donderdag 13:00-15:00
Vrijdag 13:00-15:00

 

Wat anderen over ons zeggen:

‘Mijn kinderen gaan al twee jaar lang met veel plezier naar de voorschool. Bij het ophalen hoor ik elke keer enthousiaste verhalen van mijn kinderen, elke dag maken zij weer iets mee wat zowel leuk als leerzaam is!’ –  Moeder van Adriaan en Aden.

‘Bij het zoeken naar een kinderdagverblijf vond ik de leidsters en de sfeer op de groepen erg belangrijk. Kinderdagverblijf Vlindertuin gaf mij gelijk een vertrouwd gevoel, de sfeer was rustig en de groepen zijn zeer hygiënisch.’ – Lisette, moeder van Ashley.

‘Op de BSO worden er altijd activiteiten georganiseerd. In vakanties wordt er dagelijks iets leuks gedaan waardoor onze kinderen zich nooit vervelen. De leuke leidsters zorgen er ook altijd voor dat onze kinderen het gezellig vinden op de BSO.’ – Ouders van Jones en Shella

‘Mijn 2 kinderen zijn beiden als baby tot 4 jaar jaar bij jullie geweest. En jullie zijn top! Zo’n veilig en vertrouwd gevoel vanaf dag 1!’

‘Nr 1 in alles. Van hygiëne tot aan uitjes/entertainment voor de kleintjes.’