De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. Op deze pagina staat alles dat u moet weten over de nieuwe wet.

De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak. 

Invloed op de kosten en prijs van de kinderopvang

De invloed van de maatregelen op de kosten verschilt per kinderopvangorganisatie. Dat is afhankelijk van de huidige werkwijze van de organisatie en de uitwerking van de kwaliteitseisen in de nieuwe situatie. Het is mogelijk dat de prijs van de opvang voor ouders wijzigt. De oudercommissie adviseert over de door de kinderopvangorganisatie wijzigingen en ook over de daarmee voorgestelde prijs. Het landelijk vastgestelde maximumuurtarief verandert ook door de gewijzigde kwaliteitseisen. 

Indien er een prijsverhoging plaats vind bij Kiekebo ontvangt u dit 1 maand te voren.

Gewijzigde kwaliteitseisen per thema

De Wet IKK bestaat uit vier thema’s waar gewijzigde kwaliteitseisen aan gekoppeld zijn. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen per thema opgesomd.

Thema 1: De ontwikkeling van het kind staat centraal

 • In de Wet IKK staat wat verantwoorde kinderopvang is. De verandering is dat de pedagogische kwaliteit uitgebreider en nadrukkelijker staat omschreven.  
 • De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd. Bij kinderen die van de dagopvang naar de basisschool en de buitenschoolse opvang (bso) gaan, wordt ook informatie overgedragen over de ontwikkeling van het kind. Uiteraard pas nadat u als ouder daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • Elk kind in de dagopvang en buitenschoolse opvang krijgt een mentor. De mentor bespreekt de ontwikkeling van uw kind met u. Heeft u vragen over de ontwikkeling of welzijn van uw kind? Deze kunt u aan de mentor stellen. U wordt op de hoogte gebracht wie de mentor is voor uw kind en oudere kinderen wordt ook verteld wie hun mentor is

 

Thema 2: Veiligheid en gezondheid

 • De kinderopvangorganisatie heeft vanaf nu een veiligheids- en gezondheidsbeleid, dat past bij de activiteiten, locatie en inrichting van de kinderopvang. Wilt u als ouder dit beleid inzien? Dat is mogelijk. Vraagt dit op bij de leidster van de groep.
 • Op ieder kindercentrum is tijdens de opvang een volwassene aanwezig met een kinder-EHBO-certificaat. Dat zorgt ervoor dat snel en adequaat gehandeld kan worden bij ongevallen.

Thema 3: Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

 • Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker gaat omlaag. Deze gaat van 1 pedagogisch medewerker op 4 nuljarigen naar 1 pedagogisch medewerker op 3 nuljarigen. De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar. Deze nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2019.
 • Voor kinderen van 7 jaar en ouder gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog. Deze gaat van 1 op 10 kinderen nu naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. Deze nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2019.
 • Het aantal vaste gezichten voor nuljarigen wordt aangescherpt. Bij baby’s van 0 jaar is er minder wisseling van de aanwezige vaste gezichten dan bij oudere kinderen.
 • Er zijn vanuit de wet geen vastgestelde tijdsvakken meer waarbinnen afwijken van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker wel of niet is toegestaan. Als de ondernemer toch af wil wijken van dit maximaal aantal, dan moet dit worden vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. De tijdstippen mogen in totaal niet meer dan drie uur per dag bedragen

  De 3 uurs regeling is bij het kinderdagverblijf, als volgt ingevuld: Van  van 13.00-15.00 uur en van 17.00-18.00 uur.. Het tijdstip waarop minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is, bepaalt of aan deze voorwaarde wordt voldaan.

  Dag

   

  Afwijken middag

  Afwijken avond

  Maandag

   

  13.00-15.00

  17.00-18.00

  Dinsdag

   

  13.00-15.00

  17.00-18.00

  Woensdag

   

  13.00-15.00

  17.00-18.00

  Donderdag

   

  13.00-15.00

  17.00-18.00

  Vrijdag

   

  13.00-15.00

  17.00-18.00

  Buiten deze tijden om zullen wij niet afwijken van het BKR.

  De 3 uurs regeling is bij BSO Kameleon en BSO Egelantier, alleen op schoolvrije dagen en vakanties, als volgt ingevuld: Van 9.00-9.30 uur en van 13.00-15.00 uur en van 16.30-17.00 uur.. Het tijdstip waarop minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kind-ratio vereist is, bepaalt of aan deze voorwaarde wordt voldaan.

  Dag

  Afwijken ochtend

  Afwijken middag

  Afwijken avond

  Maandag

  09.00-09.30

  13.00-15.00

  16.30-17.00

  Dinsdag

  09.00-09.30

  13.00-15.00

  16.30-17.00

  Woensdag

  09.00-09.30

  13.00-15.00

  16.30-17.00

  Donderdag

  09.00-09.30

  13.00-15.00

  16.30-17.00

  Vrijdag

  09.00-09.30

  13.00-15.00

  16.30-17.00

  Buiten deze tijden om zullen wij niet afwijken van het BKR.

 •  Als ouder wordt u op de hoogte gebracht op welke tijden dat het geval is.Bij Kiekeboe blijft dit ongewijzijd.Mocht het in de toekomst veranderen dan wordt u dmv een nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Thema 4: Kinderopvang is een vak

 • Voortaan HBO coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich ook bezig met het pedagogisch beleid en de werkwijze daarbij. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers kinderen uitdagen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Deze nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2019.Wilt u weten wie de hbo coach is bij u op locatie dan u kunt dit altijd vragen aan de pedagogish medewerker van de groep
 • Het taalniveau van de pedagogisch medewerker is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarom komt er een minimum taalniveau voor de pedagogisch medewerker per 1 januari 2023.
 • Vrijwilligers tellen niet meer mee als pedagogisch medewerker als het gaat om de berekening van het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker. Dat geldt ook voor de derde volwassene op een groep waar drie pedagogisch medewerkers ingezet moeten worden. Dat is geen vrijwilliger, maar een betaalde pedagogisch medewerker die aan de opleidingseisen voldoet.
 • De inzet van stagiaires en medewerkers die nog niet voldoen aan de opleidingseisen voor pedagogisch medewerker wordt beperkt, zodat er voldoende tijd en capaciteit is om hen te kunnen begeleiden.
 • De kinderopvangorganisatie heeft een opleidingsplan voor de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers.

Informatie naar ouders

kiekeboe informeert u over de wijzigingen die te maken hebben met de kwaliteitseisen en de prijswijzigingen die daar eventueel het gevolg van zijn via de website. Ook worden ouders geïnformeerd over wat de wijzigingen voor hun kind betekenen, zoals plaatsing in een andere stamgroep of een andere pedagogisch medewerker op de groep.

Adviesrecht oudercommissie

De oudercommissie heeft adviesrecht over bijna alle wijzigingen als gevolg van de gewijzigde kwaliteitseisen. Meer weten over het adviesrecht van de oudercommissie met betrekking tot IKK.

Kiekeboe is altijd op zoek naar ouders voor de oudercommissie. Graag hiervoor aanmelden bij de leidster van uw kind.

Onze kwaliteit is ook verwoord in ons pedagogisch beleid. 


Plannen per vestiging
Iedere vestiging van de peuterspeelzaal heeft een eigen pedagogisch werkplan. Daarin staat hoe we met de kinderen omgaan, het spelen, leren, enzovoort.

Het kinderdagverblijf en de BSO's hebben elk een eigen pedagogisch beleidsplan. 
De plannen vindt u op de pagina van het kinderdagverblijf, bij de betreffende BSO en peuterspeelzaal pagina's en in de buttons hieronder. 

GGD Inspectie
De Geneeskundige Gezondheidsdienst (GGD) voert regelmatig inspecties uit op de kinderopvanglocaties om te controleren of zij zich aan de landelijke regels houden. U kunt de inspectierapporten per vesitiging downloaden via de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) www.landelijkregisterkinderopvang.nl en via de buttons hieronder.