Basisdoelen

Met de invoering van de wet kinderopvang is het toezicht op de kwaliteit in de kinderopvang goed gewaarborgd. Jaarlijks wordt door middel van een intensieve controle door de GGD en de Brandweer toegezien op naleving van de kwaliteitseisen. In het pedagogisch beleid van Kiekeboe! staat het kind en zijn ontwikkeling centraal.

Hierbij krijgt ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen naar eigen zelfstandigheid. Kiekeboe! wil de totale ontwikkeling van het individuele kind evenwichtig stimuleren, met respect voor de eigen ontwikkeling. De vier pedagogische basisdoelen voor opvoeding zijn de uitgangspunten van kinderopvang Kiekeboe!

Deze omschrijven datgene wat kinderen nodig hebben.
Deze 4 basisdoelen zijn:

Emotionele veiligheid

Binnen Kiekeboe! bieden we een veilige basis en 'thuis' waarin kinderen de ruimte krijgen, zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

Persoonlijke competenties

Binnen Kiekeboe! stimuleren we kinderen, krijgen ze de ruimte, de kans om kennis-vaardigheden op te doen en persoonskenmerken te ontwikkelen; zoals taal, denken, het vermogen zelf problemen op te lossen, creativiteit en fantasie.

Sociale Ontwikkeling

Binnen Kiekeboe! stimuleren wij kinderen, kinderen krijgen de ruimte en kans om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. We bevorderen het contact tussen de kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden.

Waarden en normen

Binnen Kiekeboe! leren kinderen respect vol met elkaar om te gaan. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Bij Kiekeboe! krijgen kinderen de kans en ruimte, om te groeien in de multiculturele samenleving. Kinderen van alle culturen zijn bij ons van harte welkom. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met levensbeschouwing en achtergrond van de cultuur waartoe zij behoren.